Non-discrimination Policy – Dutch (Nederlands)

AANDACHT:  Als u nederlands spreekt, kunt u gratis gebruikmaken van de taalkundige diensten.  Bel 1-800-838-9300 (TTY: 711).

 

Discrimination is Against the Law

Transitions voldoet aan de geldende wettelijke bepalingen over burgerrechten en discrimineert niet op basis van ras, huidskleur, afkomst, leeftijd, handicap of geslacht. Transitions sluit geen mensen uit of behandelt ze anders op grond van ras, huidskleur, afkomst, leeftijd, handicap of geslacht.

Transitions:

  • Zorgt voor gratis hulpmiddelen en diensten aan mensen met een handicap om met ons effectief te communiceren, zoals:
    • Gekwalificeerde doventolken
    • Schriftelijke informatie in andere formaten (grote letters, audio, toegankelijke elektronische formaten, andere formaten)
  • Zorgt voor gratis vertalingen voor mensen die Engels niet als eerste taal gebruiken, zoals:
    • Gekwalificeerde tolken
    • Geschreven informatie in andere talen

Als u deze diensten nodig hebt, neem dan contact op met Sandra Vernon, Associate Director, Human Resources.

Als u van mening dat Transitions heeft nagelaten om deze diensten te verrichten of op een andere manier gediscrimineerd heeft op basis van ras, huidskleur, afkomst, leeftijd, handicap of geslacht, kunt u een klacht indienen bij: Sandra Vernon, Associate Director, Human Resources, 630 Churchmans Road, Suite 200, Newark, DE 19702, 302-478-5707, TTY: 711, 302-478-1351, svernon@delawarehospice.org. U kunt persoonlijk een klacht indienen of per post, fax of e-mail. Heeft u hulp bij het indienen van een klacht nodig, dan is Sandra Vernon, Associate Director, Human Resources beschikbaar om u te helpen.

U kunt ook een klacht betreffende burgerrechten indienen bij het US Department of Health and Human Services (USA Afdeling voor Gezondheid en Persoonsgebonden Zaken), Office for Civil Rights (Bureau voor Burgerrechten), elektronisch via het Office for Civil Rights Complaint Portal, beschikbaar via https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf of per e-mail of telefonisch op:

US Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, DC 20201

1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)

Klachtenformulieren zijn verkrijgbaar bij http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html